PRIVACY POLICY

Het is normaal dat u bijzonder belang hecht aan de manier waarop uw gegevens worden verkregen, gebruikt en gedeeld.

Deze privacy policy (de “Policy”) illustreert het engagement van BVBA Pasta Delizia – een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Ijzeren Bareel 55, 8587 Spiere-Helkijn, België – als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar gebruikers en klanten.

Daarom is dit privacybeleid (het “Beleid”) opgesteld om u te informeren over de praktijken en voorwaarden waaronder BVBA Pasta Delizia uw persoonsgegevens (de “Gegevens”) verzamelt, gebruikt en opslaat.

Het beschrijft de verschillende soorten gegevens die wij kunnen verzamelen en verwerken of die u ons kunt verstrekken wanneer u onze website bezoekt en/of gebruikt.

Aangezien de wet- en regelgeving inzake technologie en de bescherming van persoonsgegevens voortdurend verandert, zal dit beleid waarschijnlijk worden bijgewerkt.

Als u zich hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief van deze site, wordt u per e-mail op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen. Indien een bepaling van deze Polis ongeldig of onwettig blijkt te zijn, wordt zij als ongeschreven beschouwd en heeft zij geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Polis.

Dit beleid is van toepassing op de verzamelde gegevens:

Via de website;

Via e-mails uitgewisseld tussen BVBA Pasta Delizia en u of een ander e-mailprogramma;

Wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt op de Site;

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van de Site (de “Nieuwsbrief”).

Het is niet van toepassing op informatie die wordt verzameld door derden of via sites die door hen worden beheerd; inclusief via toepassingen of inhoud (inclusief advertenties) die de gebruiker doorverwijzen naar de Sites.

Lees het beleid zorgvuldig door, zodat u onze praktijken met betrekking tot de behandeling van uw gegevens duidelijk begrijpt, en wijs u erop dat raadpleging en/of gebruik van onze sites noodzakelijkerwijs aanvaarding van dit beleid inhoudt. Als u niet akkoord gaat met dit beleid, maak dan geen gebruik van onze site. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de aan BVBA Pasta Delizia verstrekte gegevens volledig, juist en up-to-date zijn.

Verzamelen van gegevens

Wanneer u www.pulpe.be bezoekt zonder zich te registreren (inloggen of anderszins) op een beveiligde site, verzamelt BVBA Pasta Delizia geen persoonsgegevens.

Wij verzamelen alleen informatie wanneer u zich op onze site registreert, inlogt op uw account, een aankoop doet, meedoet aan een wedstrijd en/of uitlogt.

BVBA Pasta Delizia kan bepaalde informatie registreren voor statistische en administratieve doeleinden of om de site te verbeteren, zonder persoonlijke gegevens te onthullen of individuele bezoekers te identificeren.

Samengevat kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

Uw e-mailadres wordt gevraagd als u een gebruikersaccount wilt aanmaken, met ons wilt communiceren via de contactformulieren en/of onze nieuwsbrief wilt ontvangen;

Er kunnen gegevens over uw identiteit worden gevraagd, zoals uw naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer;

Gegevens over de navigatie: dit zijn gegevens over de manier waarop u de sites gebruikt, met inbegrip van: het IP-adres, de gebruikte browser, de duur van de navigatie, de zoekgeschiedenis, het gebruikte besturingssysteem, de taal en de bekeken pagina’s;

Gegevens over uw bezoeken aan onze Sites, met inbegrip van verkeersgegevens, logbestanden en andere gegevens of communicatiemiddelen die u gebruikt wanneer u onze Sites bezoekt;

Gegevens met betrekking tot bestellingen: uw postadres is nodig voor de facturering. Ook moeten uw bankgegevens worden verstrekt om uw bestelling te betalen;

Gegevens met betrekking tot het gebruik van sociale netwerken wanneer u hun functies gebruikt.

Gegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld. De gegevens kunnen rechtstreeks worden verzameld wanneer u ze aan ons doorgeeft via de formulieren voor het aanmaken van contact- en gebruikersaccounts, formulieren voor de registratie van nieuwsbrieven die op de Site beschikbaar zijn en/of meegedeeld wanneer u telefonisch contact met ons opneemt.

Wanneer u via deze middelen contact met ons opneemt, wordt een kopie van uw communicatie met BVBA Pasta Delizia, inclusief e-mailadressen, gemaakt en opgeslagen.

BVBA Pasta Delizia verzamelt uw gegevens ook onrechtstreeks via cookies/trackers. Wij nodigen u uit ons Cookiebeleid te lezen, dat bedoeld is om u een beter inzicht te geven in deze technologieën en het gebruik ervan op onze Sites en in verband met onze diensten, toepassingen en hulpmiddelen.

Gebruik van gegevens

Alle informatie die wij van u verzamelen kan worden gebruikt om:

Personaliseer uw ervaring en voldoe aan uw individuele behoeften

Gepersonaliseerde reclame-inhoud aanbieden

Onze website verbeteren

De klantenservice en uw ondersteuningsbehoeften verbeteren

Contact opnemen per e-mail

Een wedstrijd, promotie of enquête organiseren

Privacy van gegevens

Wij zijn de enige eigenaren van de op deze site verzamelde informatie. Uw persoonlijke informatie zal niet worden verkocht, uitgewisseld, overgedragen of gegeven aan een ander bedrijf voor welke reden dan ook, zonder uw toestemming, anders dan wat nodig is om te voldoen aan een verzoek en/of transactie, zoals het verzenden van een bestelling.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

BVBA Pasta Delizia bewaart uw gegevens slechts gedurende de periode die nodig is voor de in artikel 2 vermelde doeleinden. Deze bewaartermijn is niet dezelfde voor alle gegevens, aangezien de aard en het doel van de verzameling kunnen variëren. Evenzo leggen bepaalde wettelijke verplichtingen een specifieke bewaartermijn op. Wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief, bewaren wij uw e-mailadres totdat u zich afmeldt.

Wanneer u contact opneemt met BVBA Pasta Delizia via de verschillende contactformulieren, e-mail of telefoon, worden uw gegevens bewaard tot vijf (5) jaar na het laatste contact. In het geval van uw gebruikersaccount worden uw factureringsgegevens tien (10) jaar vanaf de aankoopdatum bewaard. De rest van uw gegevens wordt vijf (5) jaar bewaard vanaf de datum van uw verzoek om uw gebruikersaccount te deactiveren. Uw creditcardgegevens, voor welke aankoop dan ook, worden gedurende dertien (13) maanden bewaard vanaf de datum van debitering, in geval van een geschil over de transactie. Op uw verzoek wordt uw gebruikersaccount op de Site gedeactiveerd en vervolgens volledig verwijderd aan het einde van de bovengenoemde perioden vanaf de dag dat u het verzoek hebt ingediend.

Wat ten slotte de door middel van cookies of tracers verzamelde gegevens betreft, deze worden maximaal zes (6) maanden bewaard voor cookies of tracers die het publiek meten en maximaal dertien (13) maanden voor de andere. Buiten de bovengenoemde bewaartermijnen worden uw gegevens geanonimiseerd en uitsluitend voor statistische doeleinden bewaard.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij passen verschillende veiligheidsmaatregelen toe om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te handhaven. Wij gebruiken geavanceerde encryptie om gevoelige informatie die online wordt verzonden te beschermen. Wij beschermen uw informatie ook offline. Alleen werknemers die een specifieke taak moeten uitvoeren (bijvoorbeeld facturering of klantenservice) hebben toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. De computers en servers die worden gebruikt om persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan, bevinden zich in een beveiligde omgeving.

Wat zijn uw rechten?

Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en, vanaf 25 mei 2018, de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), hebben de gebruikers wier gegevens zijn verzameld, het recht deze gegevens te raadplegen, te verzoeken om correctie of, zo nodig, verwijdering ervan.

Gebruikers kunnen ook bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk verzoek per e-mail te richten aan

BVBA Pasta Delizia

Ijzeren Bareel 55

8587 Spiere-Helkijn

info@pulpe.be

Klachten over inbreuken op de Belgische regels inzake de bescherming van persoonsgegevens op deze Website kunnen worden gericht aan de Belgische Privacycommissie op commission@privacycommission.be.

Bekendmaking aan derden

Wij verkopen, verhandelen of dragen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet over aan derden. Dit geldt niet voor vertrouwde derden die ons helpen bij het exploiteren van onze website of het uitvoeren van onze activiteiten, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te behandelen.

Wij geloven dat het nodig is om informatie te delen om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon, schendingen van onze gebruiksvoorwaarden of wanneer vereist door de wet te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen.

Niet-private informatie kan echter aan andere partijen worden verstrekt voor marketing, reclame of andere doeleinden.

Cookies en andere verklikstoffen

Een “cookie” is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen wanneer u een site bezoekt of een advertentie bekijkt. Deze cookies worden gebruikt om uw gebruikerservaring te verbeteren door u diensten of aanbiedingen aan te bieden die aansluiten bij uw interesses. U kunt het gebruik ervan te allen tijde weigeren door uw internetbrowser te configureren.

De aard en het doel van de door de Website gebruikte cookies worden hieronder beschreven. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor bepaalde technische functies van de Website en worden slechts gedurende een beperkte periode opgeslagen.

Soorten gebruikte cookies

Publieksmeting (Google Analytics): Er worden instrumenten voor publieksmeting ingezet om informatie te verkrijgen over het surfgedrag van bezoekers. Het doel ervan is het surfgedrag op de site te analyseren met het oog op optimalisering.

Sociale knoppen: Onze site kan computertoepassingen van derden bevatten. Dit kan het geval zijn met knoppen/links naar sociale netwerken (dit is het geval met de knoppen “Delen” en “Vind ik leuk” van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, enz.) Wij verzoeken u daarom hun beleid inzake het beheer van cookies en in het bijzonder hun beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen.

Reclame: Dit zijn cookies die op onze site of daarbuiten worden gebruikt om u advertenties te presenteren of u informatie te sturen die is afgestemd op uw interesses. Advertentiecookies worden gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en helpen ons de doeltreffendheid van een reclamecampagne te meten.

Cookies beheren

Om de installatie van cookies te aanvaarden of te weigeren, moet u uw internetbrowser configureren. De instellingen van elke browser zijn anders en worden beschreven in het helpmenu van uw browser, dat u vertelt hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.

U kunt ze op de volgende manieren uitschakelen:

Internet Explorer

Kies het menu “Extra” en vervolgens “Internetopties”.

Klik op het tabblad “Privacy”.

Selecteer het gewenste niveau met de schuifknop

Mozilla Firefox

Kies het menu “Extra” en vervolgens “Opties”.

Klik op het tabblad “Privacy”.

Selecteer in de keuzelijst “Bewaarregels” het gewenste niveau

Google Chrome

Voer het adres chrome://settings/ in de adresbalk van de browser in

Klik op “geavanceerde instellingen” dan “inhoudsinstellingen” dan “cookies”.

Configureer uw browser zoals u wilt

Safari

Klik op het menu “Safari

Klik op ‘Voorkeuren’.

Selecteer in het tabblad “Beveiliging” het gewenste niveau

Houd er rekening mee dat het verwijderen van cookies het browsen moeilijker of onmogelijk kan maken.

Afmelden

Wij gebruiken het door u opgegeven e-mailadres om u informatie en updates te sturen over uw bestelling, incidenteel bedrijfsnieuws, informatie over verwante producten, enz. Als u zich op enig moment wilt afmelden en niet langer e-mails wilt ontvangen, vindt u onderaan elke e-mail gedetailleerde afmeldingsinstructies.

Toestemming

Door onze site te gebruiken stemt u in met ons privacybeleid.

Site ontwerp en hosting

De PULPE. website is gemaakt door:

L.M. SRL

Tel: +32 (0) 56 33 08 31

E-mail : info@lmstudio.be

De website wordt gehost door :

OVH.com

2 rue Kellermann

59100 Roubaix – Frankrijk

Telefoon: 0 899 498 765

PULPE.

© PULPE. All rights reserved. Powered by LM Studio.

Follow Us —