Legal notice

Deze website https://www.pulpe.be wordt uitgegeven door BVBA Pasta Delizia, gevestigd te 1/60 Drève André Dujardin, 7700 Mouscron.

BTW-NUMMER: BE0508.733.326

De directeur van de publicatie van deze site is Florent Rys.

Het administratief en technisch beheer is toevertrouwd aan L.M. SRL.

De site wordt gehost door OVH.com, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 2 rue Kellerman, 59100 Roubaix (Frankrijk).

Toegang tot de site

Gebruikers van deze site erkennen dat zij over de vaardigheden en middelen beschikken die nodig zijn om toegang te krijgen tot deze site en deze te gebruiken. Er zij aan herinnerd dat de frauduleuze toegang tot of het verblijf in een computersysteem, het hinderen of verstoren van de werking van een dergelijk systeem, het frauduleus invoeren of wijzigen van gegevens in een computersysteem strafbare feiten zijn waarop strafrechtelijke sancties staan.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De website https://www.pulpe.be is zowel een auteursrechtelijk beschermde creatie als een databank waarop BVBA Pasta Delizia het auteursrecht en de rechten als producent bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere elementen van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke kopie, aanpassing, vertaling, arrangement, mededeling aan het publiek, huur en andere exploitatie, wijziging van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, elektronisch, mechanisch of anderszins, is volstrekt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BVBA Pasta Delizia. De inhoud van de databank wordt beschermd door een recht sui generis dat de producent toestaat elke opvraging en/of hergebruik van deze inhoud of een deel ervan te verbieden. Elke inbreuk op deze rechten kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolging.

Waarschuwing voor de informatie op de site

BVBA Pasta Delizia besteedt veel zorg aan de creatie en het updaten van de site. BVBA Pasta Delizia, uitgever van deze site, stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de op de site gepubliceerde informatie naar best vermogen correct en actueel is op het ogenblik dat ze online wordt gezet. Zij garandeert echter geenszins de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de op de site ter beschikking gestelde informatie en behoudt zich het recht voor de inhoud van de op de site gepubliceerde informatie en documenten te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren.

BVBA Pasta Delizia wijst elke verantwoordelijkheid af voor elke onnauwkeurigheid, onnauwkeurigheid, weglating of wijziging van de op deze site beschikbare informatie, met name in geval van wijziging van administratieve en wettelijke bepalingen, alsook voor elke schade als gevolg van frauduleuze indringing door een derde, met name wanneer dit zou kunnen leiden tot een wijziging van de op deze site ter beschikking gestelde informatie. In dit verband kan BVBA Pasta Delizia niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze pagina’s en het gebruik dat ervan kan worden gemaakt door de internetgebruiker, d.w.z. voor elke directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt door de toegang tot of het gebruik van de site door wie dan ook of door de onmogelijkheid om toegang te krijgen. Bovendien kan BVBA Pasta Delizia niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit de interpretatie en/of het gebruik van de informatie die op deze site beschikbaar is.

Hyperlinks

Onze website bevat hyperlinks naar sites die niet door BVBA Pasta Delizia zijn uitgegeven. BVBA Pasta Delizia kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de sites waartoe de internetgebruiker toegang heeft. BVBA Pasta Delizia is niet verantwoordelijk voor de volledige naleving van de normen van openbare orde en goede zeden enerzijds, noch voor het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens of het gebruik dat ervan zou worden gemaakt anderzijds.

Door via een hyperlink naar een andere site te gaan, aanvaardt de gebruiker dat deze toegang op eigen risico gebeurt. BVBA Pasta Delizia kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de toegang tot een andere site waarnaar een hypertextlink is gelegd. Ten slotte moet de aanmaak van hyperlinks naar onze site vooraf door de uitgever worden goedgekeurd.

Wijziging van deze mededeling en de toepasselijke wetgeving

Het toepasselijke recht is het Belgische recht. BVBA Pasta Delizia behoudt zich het recht voor deze mededeling te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te vullen.

PULPE.

© PULPE. All rights reserved. Powered by LM Studio.

Follow Us —